МБОУ Магазинский УВК

 

Погода в Украине

Позакласна робота як засіб розвитку мовлення учнів

Позакласна робота як засіб розвитку мовлення учнів

Панасюігіна Анастасія Павловна,

студентки 3 курсу спеціальності «українська мова та література»

                                   науковий керівник асистент кафедри гуманітарних наук

Даниленко Тетяна Богданівна

Армянська філія РВНЗ Кримський гуманітарний університет(м.Ялта )

 

Постановка проблеми: позакласна робота  у педагогіці завжди була і є одним з найважливіших принципів навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості.

Становлення зв’язного мовлення – необхідна умова для розвитку психіки дитини, а й узагалі для розвитку особистості.

Науковці: М.І.Жинкін, В.Я.Ляудіс, Л.С.Виготський та інші переконують нас, що розвиток зв’язного мовлення учнів перехід психічних процесів на більш вищий рівень, а знання в опануванні школярів зв’язного мовлення забезпечують успіх з усіх предметів.

Проблема розвитку зв’язного мовлення є актуальною у вивченні української мови. Тому їй треба приділяти увагу не лише українській мові, а й позакласній роботі.

У роботах науковців В.К. Ізакенко, М.М.Ушакова, Л. П.Рожило та інших, наявні рекомендації  щодо організації позакласної роботи учнів загальноосвітньої школи. А російські дослідники Ф.І.Буслаєв, Н.І.Політова, Л.М.Толстой та українські лінгвісти такі як Д.М.Кравчук, М.Я.Плющ, В.О.Сухомлинський заклали основи методики розвитку  зв’язного мовлення учнів, знайшли основні прийми роботи, встановили їх послідовність.

Мета дослідження – теоретично охарактеризувати  ефективність певних форм позакласної роботи для розвитку зв’язного мовлення.

          позакласної роботи.

 

У процесі роботи над дослідженням мною були використані такі завдання:

 – індивідуальна позакласна робота – я проводила окрему роботу з учнями, які готували повідомлення й доповіді «Мова – скарбниця духовності народу », розучували вірші, уривки з літературних творів.

{C}       групова форма позакласної роботи – має  чітку структуру і постійний склад учнів. До цієї групи належать учні які поглиблено вивчають українську мову та літературу. Ці знання об’єднують  учнів з вивчення української мови та літератури.

          Я охарактеризувала основні принципи позакласної роботи, які опрацьовула разом зі школярами. По – перше це принцип добровільності. Він полягає у тому аби учні за власним бажанням включалися в позакласну роботу.

         Принцип масовості – участь в позакласних заходах більшої  кількості учнів оволодіння українською мовою.

         Принцип компетентності – позакласна робота повинна виховувати щирого громадянина, який поважає свою державу. Учням необхідно прищеплювати любов до прекрасного, розуміти музику та інше.

         Принцип розвитку ініціативи – стимулює й розвиває школярів ініціативу до роботи. Саме у цій роботі вчитель повинен давати можливість учням самостійно використовувати свої знання та вміння.

         На уроці позакласної роботи ми з учнями  з’ясували, що таке зв’язне мовлення – це змістовне мовлення, тематично спрямоване, логічно послідовне, оформлене відповідно до чинних у данні   й мові норм, а також до мети й умов мовленнєвої комунікації. А також з’ясували, що таке позакласна робота – це позаурочна форма навчання, яка розвиває зв’язне мовлення учнів набуте ними мовленнєвою компетенцією.

         Для вирішення поставлених задач мною було використано такі методи:

1.Емпіричний – бесіда з учителем та учнями, мої спостереження та аналіз уроку української мови. Аналізувала усні та писемні відповіді учнів.

2. Теоретичний – вивчала та аналізувала навчально – методичну літературу, аналізувала навчальні програми шкільних підручників та методичних посібників з української мови та літератури.

Висновки :         отже можна зробити такий висновок, що позакласна робота з української мови є принципом добровільності та масовості,  принципом урахування й розвитку індивідуальних особливостей та інтересів учнів, принципом зв’язку позакласної роботи з іншими уроками.

Резюме: у статті було проаналізовано принципи позакласної роботи, що сприяли формуванню у дітей пізнавального інтересу, навичок співпраці, колективної взаємодії, розвивали зв’язне мовлення учнів.

Ключові слова: позакласна робота – позаурочна форма навчання; зв’язне мовлення – це мовлення змістовне, тематично спрямоване, логічно послідовне, оформлено відповідно до чинних у даній мові норм, а також до мети й умов мовленнєвої комунікації.

Резюме: в статье были проанализированы  принципы внеклассной  работы которые повиляли на формирование у детей розвивающего интереса, навычок сотрудничества, коллективной  взаимопомощи, развитию речи  у школьников.

Ключевые слова: внеклассная работа – внеурочная форма обучения; развитие речи – это последовательная речь, тематически направлення, логически последовательная, оформлена в соответствии к требованиям в данном языке норм, а также к цели и условиям разговорной комуникации.

Resume: principles of extracurricular work, which was instrumental in forming for the children of cognitive interest, were analysed in the article, skills of collaboration, collective co-operation, developed the coherent broadcasting of students.

Keywords: extracurricular work is an extracurricular form of teaching; development of speech is successive speech, thematically napravlennya, logically successive, designed in accordance to the requirements in this language of norms, and also to the purpose and terms of colloquial komunikacii.

Список використаних джерел: Концепція позакласної виховної роботи в загальноосвітній школі – К., 1991. Пономарьова К. Розвиток зв’язного мовлення учнів. // Початкова школа – 2007 №2. – С.3 – 7. Пентилюк М.І. Методика навчання української в середніх освітніх закладах. – К.: «Ленвіт», 2005. – 400с.

 

 


  

 

 

Нравится